ZASADY UCZESTNICTWA W PRAWIE PUSTYNI

 

– Teren WYSTAWY SZTUKI stanowi wyznaczony teren na Pustyni Błędowskiej (wjazd od Róży Wiatrów), gdzie będą odbywały się wydarzenia artystyczne.

– Wszelkie szczegóły dotyczące WYSTAWY SZTUKI, takie jak program, sylwetki prelegentów, opisy poszczególnych wystąpień, dostępne są na Stronie WYSTAWY SZTUKI. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie WYSTAWY SZTUKI z uwagi na  okoliczności od niego niezależne. Wszelkie zmiany będą komunikowane na WYSTAWY SZTUKI

– Organizatorowi przysługuje prawo do zapewnienia nieodpłatnego udziału w WYSTAWIE SZTUKI wybranym przez siebie osobom, w szczególności sponsorom, prelegentom, przedstawicielom mediów, osobom zaangażowanym w organizację WYSTAWY SZTUKI.

– Prawo wstępu na Teren WYSTAWY SZTUKI ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na teren WYSTAWY SZTUKI wymieni na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”)

– Uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia. Małoletni do 15 roku życia może być uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność.

– Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.

– Wzór Identyfikatora ustala Organizator.

– Uczestnik WYSTAWY SZTUKI ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren WYSTAWY SZTUKI. Każdorazowe powtórne wejście na Teren WYSTAWY SZTUKI przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

– Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uczestnik obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik WYSTAWY SZTUKI

 

– Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania WYSTAWY SZTUKI bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną WYSTAWĘ SZTUKI

– Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie WYSTAWY SZTUKI pod względem artystycznym, czasowym, bez rekompensaty dla posiadacza Biletu

 

– Koszty dojazdu do miejsca odbywania się WYSTAWY SZTUKI, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w WYSTAWIE                    SZTUKI pokrywa Uczestnik. Bilety na autokar, który bezpośrednio przywozi uczestników na Pustynie Błędowską z większych miast, oraz              bilety na pole namiotowe i strefę glampingu można zakupić na  .Organizator w pełni            koordynuje strefę parkingu, transportu i noclegu, też kontaktuje Uczestników z pobliskimi hotelami.

 

BILETY:

 1. Bilety na Wystawę Sztuki są sprzedawane za pośrednictwem serwisów internetowych  EVENTIM.PL serwisów. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących w  kanałach sprzedaży biletów.
 2. W przypadku, gdy Uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w WYSTAWIE SZTUKI.
 3. Nabywca Biletu przyjmuje do wiadomości, że Bilet uprawnia go do uczestnictwa w wielu punktach programu WYSTAWY SZTUKI. 
 4. Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania WYSTAWY SZTUKI, znaczącej zmiany miejsca WYSTAWY SZTUKI lub terminu odbycia się WYSTAWY SZTUKI.
 5. Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie WYSTAWY SZTUKI.
 6. Osoby Małoletnie do 3 – go roku życia są uprawnione do wejścia na WYSTAWĘ SZTUKI bez Biletu, wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren WYSTAWY SZTUKI w towarzystwie i pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny Bilet oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w WYSTAWIE SZTUKI i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za Osobę Małoletnią.
 7. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 8. Psy są wprowadzane na Teren WYSTAWY SZTUKI wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Posiadacz psa jest  zobowiązany do samodzielnego usuwania psich odchodów do pojemników na śmieci. Uchybienie obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających może uzasadniać usunięcie uczestnika z Terenu WYSTAWY SZTUKI 
 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).
 10. Uczestnicy WYSTAWY SZTUKI zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, niezakłócający przebiegu WYSTAWY SZTUKI, porządku publicznego, nienarażający innych Uczestników na niebezpieczeństwo, nie naruszający dóbr osobistych innych Uczestników, nie wpływający negatywnie na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzający lub mogący wyrządzić szkodę Organizatorowi lub innym Uczestnikom.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub skradzione podczas WYSTAWY SZTUKI. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w miejscu organizacji WYSTAWY SZTUKI

Ponadto, na Terenie WYSTAWY SZTUKI zabronione jest: 

1. niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji oraz wszelkiego mienia należącego do innych uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie WYSTAWY SZTUKI

2.wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć WYSTAWĘ SZTUKI lub sprawny jej przebieg;

3. wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie związanych z Imprezą;

4. wnoszenie kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio – video;

5. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu WYSTAWY SZTUKI zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie WYSTAWY SZTUKI może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik WYSTAWY SZTUKI wyraża zgodę z momentem wejścia na teren WYSTAWY SZTUKI

6. Organizator uprzedza, że WYSTAWA SZTUKI będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody techniczne.

7. Wszelkie prawa do nazwy i logo WYSTAWY SZTUKI są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące WYSTAWY SZTUKI będą sprzedawane wyłącznie na Terenie WYSTAWY SZTUKI lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

8. Status sponsora WYSTAWY SZTUKI przyznaje wyłącznie Organizator.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

11.Organizator poucza niniejszym Uczestników, że materiały udostępniane Uczestnikom w związku z udziałem w WYSTAWIE SZTUKI jak również treści prezentowane podczas WYSTAWIE SZTUKI mogą być objęte ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a ich dalsze rozpowszechnianie może stanowić naruszenie praw podmiotów uprawnionych dające podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

12.Organizator wyraża zgodę na rozpowszechnianie krótkich relacji, stories, w celu rozreklamowania wydarzenia w mediach społecznościowych.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO:

    1. Do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w WYSTAWIE SZTUKI, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren WYSTAWY SZTUKI, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy

2. Uczestnicy WYSTAWY SZTUKI oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie WYSTAWY SZTUKI zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na WYSTAWIE SZTUKI, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:

 1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
 4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, w szczególności w przypadku brak Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce,
 5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 6. stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 628), g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 7. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 8. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na WYSTAWIE SZTUKI członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie – Identyfikator oraz przez porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 9. Zabrania się wnoszenia na WYSTAWĘ SZTUKI i posiadania przez Uczestników WYSTAWY SZTUKI w jej trakcie materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 10. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na WYSTAWIE SZTUKI jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 11. Osobom, którym odmówiono wstępu na WYSTAWĘ SZTUKI lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu WYSTAWY SZTUKI, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 12. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m. in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, jak również poprzez zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 13. Uczestnik WYSTAWY SZTUKI nie jest uprawniony do wstępu na sceny, do pomieszczeń Służb Porządkowych.
 14. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren WYSTAWY SZTUKI nie przysługuje osobom:

  a.wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,

  b.wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

  c.osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,

  d.znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),

  e.posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

  f.zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

  g.których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

  h.posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp., z wyłączeniem Uczestników WYSTAWY SZTUKI wchodzących na Teren WYSTAWY SZTUKI z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki lub puszki itp. służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku, a także paczki lub pakunki trwale zamknięte, i. posiadającym jakąkolwiek żywność z wyłączeniem Uczestników WYSTAWY SZTUKI wchodzących na Teren WYSTAWY SZTUKI z dzieckiem, jeśli wnoszona przez nich żywność jest niezbędna do podania dziecku posiłku,

  I. inne przedmioty niebezpieczne

  j.nie posiadającym dokumentu tożsamości,

  k.posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub innego rodzaju statyw,

  l.posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu,

  m.nie posiadającym Identyfikatora, w tym które nie wymieniły Biletu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.

  – Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

ORGANIZATOR: PRAWO PUSTYNI ALICJA KLIMEK 

REGULAMIN PRAWA PUSTYNI 

I.Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

– WYSTAWA SZTUKI – wystawa sztuki Prawo Pustyni odbywająca się w dniach 8-9.07.2023 na Pustyni Błędowskiej w Kluczach

– Uczestnik – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

– Organizator – ALICJA KLIMEK PRAWO PUSTYNI

– Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://………..,

– Strona WYSTAWY SZTUKI – strona internetowa dostępna pod adresem www.alicjaklimek.com

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2171) i obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy pod nazwą “PRAWO PUSTYNI” (dalej zwaną „wystawą sztuki”), będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest wystawa sztuki.

2.Regulamin wydany jest przez organizatora wystawy sztuki – Alicją Klimek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Prawo Pustyni Alicja Klimek, pod adresem (32-310) Klucze, ul. Dolna10, NIP 9452226730, REGON 383007590, zwanym w dalszej części umowy: Organizatorem

3.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa WYSTAWY SZTUKI poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na WYSTAWIE SZTUKI i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest WYSTAWA SZTUKI, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników WYSTAWY SZTUKI w związku z nabyciem biletu wstępu na WYSTAWĘ SZTUKI.

4.Do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w WYSTAWIE SZTUKI, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren WYSTAWY SZTUKI, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

5.Teren WYSTAWY SZTUKI stanowi wyznaczony teren na Pustyni Błędowskiej (wjazd od Róży Wiatrów), gdzie będą odbywały się wydarzenia artystyczne.

 1. Wszelkie szczegóły dotyczące WYSTAWY SZTUKI, takie jak program, sylwetki prelegentów, opisy poszczególnych wystąpień, dostępne są na Stronie WYSTAWY SZTUKI. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie WYSTAWY SZTUKI z uwagi na  okoliczności od niego niezależne. Wszelkie zmiany będą komunikowane na WYSTAWY SZTUKI.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zapewnienia nieodpłatnego udziału w WYSTAWIE SZTUKI wybranym przez siebie osobom, w szczególności sponsorom, prelegentom, przedstawicielom mediów, osobom zaangażowanym w organizację WYSTAWY SZTUKI.
 3. WSTĘP NA WYSTAWĘ SZTUKI:
 4. Prawo wstępu na Teren WYSTAWY SZTUKI ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na teren WYSTAWY SZTUKI wymieni na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”), z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.
 5. Uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia. Małoletni do 15 roku życia może być uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność.
 6. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.
 7. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.
 8. Uczestnik WYSTAWY SZTUKI ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren WYSTAWY SZTUKI. Każdorazowe powtórne wejście na Teren WYSTAWY SZTUKI przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.
 9. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uczestnik obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik WYSTAWY SZTUKI.
 10. Istnieje możliwość zgłoszenia Organizatorowi konieczności trwałego zdjęcia Identyfikatora przez Uczestnika Imprezy po opuszczeniu Terenu WYSTAWY SZTUKI i uzyskania przed następnym jego wejściem na Teren WYSTAWY SZTUKI nowego Identyfikatora. Zgłoszenie powinno nastąpić w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przy wejściu na Teren WYSTAWY SZTUKI najpóźniej przed opuszczeniem Terenu WYSTAWY SZTUKI. Warunkiem skutecznego zgłoszenia jest okazanie przez Uczestnika Imprezy nieuszkodzonego Identyfikatora zapiętego na nadgarstku oraz dowodu tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik Imprezy odbiera w punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia, za opłatą w wysokości 5 zł.
 11. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren WYSTAWY SZTUKI nie przysługuje osobom:

a.wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,

b.wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

c.osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,

d.znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),

e.posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

f.zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

g.których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

h.posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp., z wyłączeniem Uczestników WYSTAWY SZTUKI wchodzących na Teren WYSTAWY SZTUKI z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki lub puszki itp. służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku, a także paczki lub pakunki trwale zamknięte, i. posiadającym jakąkolwiek żywność z wyłączeniem Uczestników WYSTAWY SZTUKI wchodzących na Teren WYSTAWY SZTUKI z dzieckiem, jeśli wnoszona przez nich żywność jest niezbędna do podania dziecku posiłku,

 1. inne przedmioty niebezpieczne

j.nie posiadającym dokumentu tożsamości,

k.posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub innego rodzaju statyw,

l.posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu,

m.nie posiadającym Identyfikatora, w tym które nie wymieniły Biletu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.

 

 1. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 2. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania WYSTAWY SZTUKI bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną WYSTAWĘ SZTUKI
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie WYSTAWY SZTUKI pod względem artystycznym, czasowym, bez rekompensaty dla posiadacza Biletu
 4. .Koszty dojazdu do miejsca odbywania się WYSTAWY SZTUKI, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w WYSTAWIE                    SZTUKI pokrywa Uczestnik. Bilety na autokar, który bezpośrednio przywozi uczestników na Pustynie Błędowską z większych miast, oraz              bilety na pole namiotowe i strefę glampingu można zakupić na  Organizator w pełni            koordynuje strefę parkingu, transportu i noclegu, też kontaktuje Uczestników z pobliskimi hotelami.
 5. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

III. SPRZEDAŻ BILETÓW ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU BILETÓW

 1. Bilety na Wystawę Sztuki są sprzedawane za pośrednictwem serwisów internetowych  going.pl, empikbilety.pl i serwisów współpracujących/należących do  Going, Empik bilety, (salony Empik). Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów.
 2. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowej wymiany Biletu na Identyfikator (opaskę). Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręce. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.   W przypadku nabycia Biletów dla kilku osób, osoba trzecia, której dane nie są przypisane do Biletu w sposób umożliwiający ich weryfikację, jest uprawniona do wejścia na teren Imprezy wyłącznie w tym samym czasie co posiadacz Biletu, którego dane są przypisane do Biletu. W przypadku, o którym mowa powyżej posiadacz Biletu, którego dane są przypisane do Biletu jest również zobowiązany do wejścia na teren Imprezy wraz z pozostałymi osobami, które okazały/zeskanowały Bilety w jego obecności.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za zmianę danych widniejących na bilecie. Za zmianę danych na bilecie pobierana jest opłata w wysokości 10% ceny biletu. Zmiana danych jest możliwa tylko dla kolejnych biletów i nie dotyczy pierwszego zakupionego biletu. W przypadku, gdy Uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w WYSTAWIE SZTUKI.
 4. Nabywca Biletu przyjmuje do wiadomości, że Bilet uprawnia go do uczestnictwa w wielu punktach programu WYSTAWY SZTUKI. Jednocześnie Uczestnik WYSTAWY SZTUKI nie nabywa Biletu wyłącznie na jeden lub kilka wybrany przez siebie części programowych WYSTAWY SZTUKI.
 5. Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania WYSTAWY SZTUKI, znaczącej zmiany miejsca WYSTAWY SZTUKI lub terminu odbycia się WYSTAWY SZTUKI. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu Biletów. Zwrot lub wymiana Biletów związana z odwołaniem lub zmianą, możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia WYSTAWY SZTUKI. Po rozpoczęciu WYSTAWY SZTUKI możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany. Zwrot Biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu. Nabywca Biletu oraz Uczestnik WYSTAWY SZTUKI przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie przewiduje możliwości przekazywania Biletów innych użytkownikom aplikacji Going App. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży, które podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Biletu. 
 6. Odsprzedaż Biletów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, w tym w formie aukcji lub licytacji jest zabroniona. Organizator poucza niniejszym, że stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, tj. z 22 stycznia 2021 r. Dz.U. 2021, poz. 281) „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Bilet został nabyty od osoby nieuprawnionej, Organizator zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia, co oznacza odmowę wstępu na Imprezę.
 8. Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie WYSTAWY SZTUKI.
 9. Osoby Małoletnie do 3 – go roku życia są uprawnione do wejścia na WYSTAWĘ SZTUKI bez Biletu, wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren WYSTAWY SZTUKI w towarzystwie i pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny Bilet oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w WYSTAWIE SZTUKI i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za Osobę Małoletnią.
 10. Osoby Małoletnie w wieku od 4 do 12 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren WYSTAWY SZTUKI na podstawie ważnego Biletu ulgowego (tj. 50% ceny Biletu normalnego) wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren WYSTAWY SZTUKI w towarzystwie i pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny BILET, posiadania legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za Osobę Małoletnią .
 11. W przypadku zmiany miejsca bądź terminu WYSTAWY SZTUKI Bilet zachowuje ważność na WYSTAWĘ SZTUKI ogłoszoną w nowym miejscu bądź terminie. W przypadku odwołania WYSTAWY SZTUKI bądź w przypadku zmiany terminu lub miejsca odbycia się WYSTAWY SZTUKI (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) posiadacz Biletu ma prawo do zwrotu Biletu przed rozpoczęciem WYSTAWY SZTUKI za zwrotem kwoty, na jaką opiewa Bilet. Informacja o odwołaniu WYSTAWY SZTUKI bądź zmianie jej miejsca lub terminu będzie publikowana w serwisie going.pl/empkibilety.pl, stronie internetowej WYSTAWY SZTUKI oraz profilu WYSTAWY SZTUKI na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Posiadacz Biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot Biletu w miejscu, w którym Bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu WYSTAWY SZTUKI, a w przypadku zmiany daty, miejsca – przed rozpoczęciem WYSTAWY SZTUKI.
 12. Uczestnikowi przysługuje wyłącznie prawo zwrotu należności za Bilet. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez Uczestnika innych kosztów, a tym samym Organizator nie zwraca Uczestnikowi poniesionych kosztów noclegu, kosztów dojazdu oraz innych wydatkowanych kosztów w związku z planowanym udziałem w WYSTAWIE SZTUKI.
 13. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 14. Po rozpoczęciu WYSTAWY SZTUKI możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy Bilet wstępu został wykorzystany.
 15. Psy są wprowadzane na Teren WYSTAWY SZTUKI wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Posiadacz psa jest  zobowiązany do samodzielnego usuwania psich odchodów do pojemników na śmieci. Uchybienie obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających może uzasadniać usunięcie uczestnika z Terenu WYSTAWY SZTUKI ?
 16. Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie imprezy
 17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na WYSTAWIE SZTUKI oraz porządek podczas trwania WYSTAWY SZTUKI, poprzez m.in.: powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb, a także udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 18. Uczestnicy WYSTAWY SZTUKI oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie WYSTAWY SZTUKI zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na WYSTAWIE SZTUKI, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 19. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:
 20. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
 21. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 22. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
 23. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, w szczególności w przypadku brak Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce,
 24. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 25. stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 628), g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 26. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 27. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na WYSTAWIE SZTUKI członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie – Identyfikator oraz przez porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 28. Zabrania się wnoszenia na WYSTAWĘ SZTUKI i posiadania przez Uczestników WYSTAWY SZTUKI w jej trakcie materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 29. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na WYSTAWIE SZTUKI jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 30. Osobom, którym odmówiono wstępu na WYSTAWĘ SZTUKI lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu WYSTAWY SZTUKI, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 31. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m. in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, jak również poprzez zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 32. Uczestnik WYSTAWY SZTUKI nie jest uprawniony do wstępu na sceny, do pomieszczeń Służb Porządkowych.
 33. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie WYSTAWY SZTUKI.
 34. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).
 35. Uczestnicy WYSTAWY SZTUKI zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, niezakłócający przebiegu WYSTAWY SZTUKI, porządku publicznego, nienarażający innych Uczestników na niebezpieczeństwo, nie naruszający dóbr osobistych innych Uczestników, nie wpływający negatywnie na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzający lub mogący wyrządzić szkodę Organizatorowi lub innym Uczestnikom.

15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub skradzione podczas WYSTAWY SZTUKI. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w miejscu organizacji WYSTAWY SZTUKI

 1. Z uwagi na niemożliwość przewidzenia wszystkich zagrożeń związanych z zachowaniem Uczestników podczas WYSTAWY SZTUKI, Organizator zachowuje prawo do podejmowania bieżących decyzji w sprawach nieujętych w Regulaminie. Jeżeli taka decyzja doprowadzi do wykluczenia Uczestnika z udziału w WYSTAWY SZTUKI, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiekolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.
 2. Ponadto, na Terenie WYSTAWY SZTUKI zabronione jest: 

a.niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji oraz wszelkiego mienia należącego do innych uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie WYSTAWY SZTUKI

b.wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć WYSTAWĘ SZTUKI lub sprawny jej przebieg;

 1. wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie związanych z Imprezą;
 2. wnoszenie kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio – video;
 3. utrwalanie występów scenicznych i warsztatów (wykładów prelekcji) za pomocą aparatu fotograficznego, telefonu lub innych urządzeń elektronicznych i rozpowszechnianie tak utrwalonych materiałów  jakimikolwiek technikami. ?
 4. Rejestracja przebiegu imprezy
 5. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu WYSTAWY SZTUKI zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie WYSTAWY SZTUKI może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik WYSTAWY SZTUKI wyraża zgodę z momentem wejścia na teren WYSTAWY SZTUKI.
 6. Organizator uprzedza, że WYSTAWA SZTUKI będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej

. VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo WYSTAWY SZTUKI są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące WYSTAWY SZTUKI będą sprzedawane wyłącznie na Terenie WYSTAWY SZTUKI lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora WYSTAWY SZTUKI przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej WYSTAWY SZTUKI www.alicjaklimek.com oraz w punktach informacyjnych na Pustyni Błędowskiej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 7. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.05.2023
 • 10

Prawa własności intelektualnej

Organizator poucza niniejszym Uczestników, że materiały udostępniane Uczestnikom w związku z udziałem w WYSTAWIE SZTUKI jak również treści prezentowane podczas WYSTAWIE SZTUKI mogą być objęte ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a ich dalsze rozpowszechnianie może stanowić naruszenie praw podmiotów uprawnionych dające podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Organizator wyraża zgodę na rozpowszechnianie krótkich relacji, stories, w celu rozreklamowania wydarzenia w mediach społecznoś

PROCES REJESTRACJI DLA GOŚCI, OSÓB Z DARMOWYM WSTĘPEM

 

PRAWO PUSTYNI / LAW OF THE DESERT 2023 – REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany przez organizatora pola namiotowego,
utworzonego przy terenie WYSTAWY SZTUKI pod nazwą “PRAWO PUSTYNI” (dalej zwaną „WYSTAWĄ SZTUKI”), tj. przez
firmę PRAWO PUSTYNI ALICJA KLIMEK z siedzibą przy ul.Dolna 10, 32-310  Klucze,  (zwaną dalej : „Organizatorem”).
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie funkcjonowania pola namiotowego będą chciały uzyskać
wstęp na pole namiotowe lub przebywać na jego terenie.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na polu namiotowym poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na polu namiotowym i korzystania przez nie z pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się
na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków korzystających z pola namiotowego w związku z nabyciem biletu
wstępu na pole namiotowe.
4. Do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na polu namiotowym, w tym do kontroli uprawnień do wstępu na
teren pola namiotowego, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji
ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczone w widocznym miejscu zawierający:
nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
5. Teren pola namiotowego stanowi wyznaczony, wydzielony, zamknięty teren na Pustyni Błędowskiej ( obok Róża Wiatrów ) w
miejscowości Klucze, na którym znajdują się: teren pod rozbicie namiotów, toalety przenośne, umywalnie, prysznice, punkt
gastronomiczny oraz zaplecze socjalno-techniczne, z wyłączeniem terenu WYSTAWY SZTUKI. Na terenie pola znajduje się także
odpłatna przechowalnia bagażu (opłata wynosi 20 zł)
6. Pole namiotowe z pełną infrastrukturą, o której mowa w pkt 5, czynne jest dla osób, które zakupiły NOCLEG 
od 8.07.2023 od godz. 13.00, do 9.08.2023 do godz. 22.00. 
7. Pole namiotowe przeznaczone jest wyłącznie dla namiotów (tj. niedozwolone są przyczepy kempingowe, campery,
namioty wielkogabarytowe, pawilony, itp.).

 1. Wstęp na pole namiotowe
  1. Pole namiotowe jest płatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby, którym Organizator wymienił, przy pierwszym
  wejściu na teren pola namiotowego, bilet wstępu na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej
  „Identyfikatorem”), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.
  2. Korzystać z pola namiotowego może osoba pełnoletnia albo małoletnia pod opieką osoby pełnoletniej
  3. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie bilet wstępu oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez
  Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.
  4. Korzystający z pola namiotowego ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren pola
  namiotowego. Każdorazowe powtórne wejście na teren pola namiotowego przysługuje tylko z Identyfikatorem
  umocowanym trwale na ręku.
  5. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora.
  Korzystający z pola namiotowego obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież
  Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi korzystający z pola namiotowego.
  6. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na teren pola namiotowego nie przysługuje osobom:
  a. osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień do korzystania z pola
  namiotowego,
  b. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub
  innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),
  c. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  d. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub
  porządku na polu namiotowym,
  e. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  f. posiadającym przedmioty, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu lub inne wymienione w § 3 ust. 3 Regulaminu,
  g. nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  h. posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie
  do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu,
  i. posiadającym jakiekolwiek pojazdy (np. rower, skuter, hulajnoga, deskorolka) lub rolki albo wrotki,
  j. nie posiadającym Identyfikatora, w tym które nie wymienił biletu wstępu na Identyfikator lub którym odmówiono
  takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.
  7. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
  III. Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie pola namiotowego
  1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na polu namiotowym poprzez m.in.: powołanie kierownika do
  spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb oraz
  zaplecza higieniczno-sanitarnego.
  2. Korzystający z pola namiotowego oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego terenie zobowiązane są
  zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na polu namiotowym, a
  w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i
  Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać
  wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Korzystający z pola
  namiotowego zobowiązani są do poddania się sprawdzaniu uprawnień do przebywania na polu namiotowym i do
  legitymowania się w celu ustalenia ich tożsamości.
  3. Na terenie pola namiotowego zabrania się:
  a. palenia ognisk,
  b. używania otwartego ognia w namiotach,
  c. używania sztucznych ogni,
  d. używania butli gazowych,
  e. używania urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki),
  f. podłączania urządzeń do sieci elektrycznej pola namiotowego,
  g. niszczenia infrastruktury pola namiotowego, w tym oznaczeń, tablic informacyjnych, jak i nośników reklamowych,
  h. dewastowania zieleni,
  i. zakłócania porządku,
  j. zaśmiecania terenu,
  k. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
  l. wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
 2. sterowania dronami lub innymi obiektami unoszących się w powietrzu.

 3. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
  uprawnione do:
  a. sprawdzania uprawnień do przebywania na polu namiotowym,
  b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że
  osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 1 ust.7 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu,,
  d. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na polu namiotowym, a w przypadku stwierdzenia braku takich
  uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu pola namiotowego, w szczególności w przypadku brak
  Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego
  na nadgarstku,
  e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z
  Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu pola
  namiotowego,
  f. stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych
  miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013
  r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1120),
  g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
  zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i
  posiadanie na pole namiotowe jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia
  na pole namiotowe osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z terenu pola namiotowego.
  6. Osobom, którym odmówiono wstępu na pole namiotowe lub przebywania na terenie pola namiotowego oraz osobom
  usuniętym z terenu pola namiotowego, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu
  należności za bilet w stępu.
  7. Ewentualne szkody spowodowane przez osoby korzystające z pola namiotowego należy naprawić zgodnie z
  przepisami Kodeksu Cywilnego. Usunięcie z terenu pola namiotowego lub jego opuszczenie w skutek odmowy
  przebywania na polu namiotowym, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie zwalnia tej osoby z obowiązku
  naprawienia szkody.
  8. Wszystkie uwagi, zagrożenia lub skargi dotyczące bezpieczeństwa na polu namiotowym prosimy niezwłocznie
  kierować do przedstawicieli Organizatora na terenie pola namiotowego lub Służb Porządkowych i Informacyjnych.
  IV. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje należy wysłać na adres Organizatora: Alicja Klimek, ul. św. Sebastiana 27/16 31-051 Kraków
  2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  3. Klient będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa powyżej, może skorzystać z
  możliwości rozpatrzenia sporu z Organizatorem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy
  wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.
  VI. Postanowienia końcowe
  1. Za przedmioty zagubione lub skradzione na terenie pola namiotowego lub pozostawione bez nadzoru, poza
  przechowalnią bagażu i depozytem, w tym również w namiotach, Organizator pola namiotowego nie odpowiada.
  2. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej
  zarobkowej na terenie pola namiotowego.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  4. Regulamin wchodzi w życie 3.05.2023